Koordinátor Bezpečnosti

Koordinátor bezpečnosti na stavbách podľa Nar. vl. SR č. 396/2006 Z. z. je služba, ktorú poskytujeme v súlade s vyššie uvedeným nariadením vlády SR a ktorú je povinný zabezpečiť investor /stavebník/, ktorý poverí výkonom takejto činnosti oprávnenú osobu, a to pre stavby, kde plánované trvanie prác bude dlhšie ako 30 pracovných dní a na stavenisku bude súčasne pracovať najmenej 20 osôb, alebo rozsah plánovaných prác prekročí 500 osobodní.

Ponúkame

V prípade záujmu o iné služby súvisiace s BOZP a PO na pracovisku spolupracujeme s firmou